HunPressGyorsnyomda

Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Adu Press Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

 

2. Ajánlat és megrendelés, a szerződések tartalma

2.1. Megrendelő megrendelését írásbeli (levél, fax, E-mail) formában jogosult továbbítani Adu Press Kft. részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért termék típusát, minőségét, méretét, mennyiségét, a kialkudott árakat és szállítási határidőt, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat. A megrendelés elfogadásával kapcsolatban Adu Press Kft. a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül köteles nyilatkozni. A megrendelésben megjelölt termék, szolgáltatás tekintetében Adu Press Kft. szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha a megrendelést írásban visszaigazolja.

 

2.2. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni.

 

3. Megrendelői árak és kedvezmények

3.1. Adu Press Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit, vásárlási szokásaik és/vagy a vásárlási érték figyelembevételével különböző kedvezményekben részesítse.

A kedvezményes árat, ingyenes kiszállítást, ill. fizetési könnyítéseket felek kötelesek az árajánlatban/ visszaigazolásban, vagy egyéb módon írásban rögzíteni.

 

4. Ellenérték

4.1. Adu Press Kft. ajánlataiban, visszaigazolásaiban, számláiban stb. feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni.

 

4.2. Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt nettó egységár, 1 db, vagy 1 más egységnyi termékre vonatkozóan. Adu Press Kft. megadott árai az adott árunak megfelelő szokásos csomagolási költségeket tartalmazzák.

 

5. Fizetések

5.1. Adu Press Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.

 

5.2. Késedelmes fizetés esetén Adu Press Kft. a késedelem idején érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegét számítja fel késedelmi kamatként.

A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

 

6. Rendelés törlése

6.1. Adu Press Kft. csak írásbeli formában fogad el rendeléstörlést.

 

6.2. Megrendelő köteles a Adu Press Kft.-nél a rendeléstörlésig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét megtéríteni.

 

7. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások

7.1. Amennyiben Adu Press Kft. a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles Adu Press Kft.-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

 

8. Szállítás

8.1. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról Adu Press Kft. haladéktalanul értesíti. Az áru átadása – ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában – Adu Press Kft. telephelyén történik.

 

8.2. Adu Press Kft. az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat és nyomdai adathordozókat (film, fájlok) nem, vagy nem megfelelő időben adja át. A késedelemről Adu Press Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

 

8.3. Amennyiben az áru elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről Adu Press Kft.-t haladéktalanul értesíteni.

 

8.4. Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy Adu Press Kft. jogosult a számlát kiállítani. Az ilyen termékek vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban Adu Press Kft.-nél felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme az 5 napot meghaladja, Adu Press Kft. jogosult az adott szerződéstől elállni, az elállással kapcsolatos kárai megtérítését követelni.

 

9. Szavatosság és jótállás, kártérítés

9.1. Adu Press Kft.-t a szállított termékekkel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli.

 

9.2. Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy Adu Press Kft. a Megrendelő vagy megbízottja által átadott nyomdai adathordozók (filmek, fájlok), rajzok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.

 

9.3. Amennyiben a Adu Press Kft. vállalja fel a nyomdatermékek tervezését, nyomtatást megelőző előkészítő műveleteit, csak a Megrendelő által jóváhagyott minta alapján nyomtatható a termék, ezért a kigyártás után nem fogadunk el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát.

Azért felelősséget nem tudunk vállalni.

 

9.4. A termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért Adu Press Kft. kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget.

 

9.5. Adu Press Kft. fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

 

10. Az áru megvizsgálása, kifogások

10.1. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban Adu Press Kft.-vel szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

 

10.2. Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:

* Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti Adu Press Kft.-t

* Minőségi kifogás esetén Megrendelő a termék átvételét követő 5 napon belül értesíti Adu Press Kft.-t

 

A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a 10.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet.

Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

 

10.3. Adu Press Kft. mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén – amennyiben a kifogás megalapozott – az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

 

11. A szerződés hatályba lépése, megszűnése

11.1. Adu Press Kft. jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:

 

* Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást

kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.

* Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti

magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.

* Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.

* Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegest követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.

* Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít Adu Press Kft.-vel szemben, amely Adu Press Kft. hátrányos megítélését eredményezheti.

 

11.2. Amennyiben Adu Press Kft. valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek Adu Press Kft.-vel szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

 

12. A szerződő felek közötti kapcsolattartás

12.1. Adu Press Kft. kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni.) A telefaxon és elektronikus formában (pl.: E-mail) elküldött üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

 

13. A jogvitákra vonatkozó kikötések

13.1. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Jogvita esetére felek a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a Pest Megyei Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 

15. Az ÁSZF hatálya

15.1. Az ÁSZF jelen tartalommal 2012. 01. 14. napján lép hatályba.

 

Adatvédelem

Üzleti

Magatartási Kódex és Adatvédelem

 

2012 év

 

Üzleti tevékenységünket a legmagasabb etikai és jogi mértéknek megfelelően végezzük.

Nyitott, becsületes és tisztességes módon versenyzünk, betartva az üzleti tevékenységünkre

vonatkozó jogszabályokat – szó szerint és a szellemiségükben egyaránt.

 

Betartjuk az írásban és a szóban vállalt kötelezettségeinket, szerződéseket.

Ügyfeleinkkel, szállítóinkkal, dolgozóinkkal és versenytársainkkal mindenkor korrekt módon és lelkiismeretesen járunk el.

Üzletvitelünkben, jó szándékú és jóhiszemű magatartást tanúsítunk.

 

Törekszünk ügyfeleink teljes elégedettségére, ezért munkánk során mindig ügyfeleink elképzelését a lehető legpontosabban figyelembe véve, és saját szakmai tudásunkat és tapasztalatunkat hozzátéve járunk el.

 

Tiszteletben tartjuk minden egyén azon általános jogát, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljék. A személyes adatok felhasználására vonatkozó összes alkalmazandó

jogszabályt betartjuk.

 

Vállalatunk szervezetrendszerét személyek alkotják, ennélfogva ezen személyek becsületessége és viselkedése képezi hírnevünk alapját.

 

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet

biztosítsunk, valamint hogy környezeti szempontból felelős tagjai legyünk a társadalomnak.

 

 

Adu Press Kft.

 

Ajánlatkérés

Menü